شرایط

گاهی کمی اصرار
گاهی کمی سازش
گاهی سکوتی محض
عاجزترین خواهش

گاهی نگاهی خیس
رسم شرایط هاست
ممکن ترین احساس
ناممکنی بی جاست

گاهی من و تردید
گاهی منی بی من
گاهی من و حسرت
گاهی منی بی زن

گاهی شکایت ها
ناگفته هایی سخت
آرامش و احساس 
اهدافی دور از دست

گاهی نگفتن ها
از گفته ها پیداست
گاهی رسیدن ها
دیر است , ولی زیباست
/ 1 نظر / 16 بازدید
امیررضا

گاهی رسیدنت آنقدر دیر می شود که تمام شده ام...