گوئرنیکا

شهر من شهر نبود
آغل خوک و گراز  
خنده ها شیهه ی اسب
گریه ها روده دراز

شهر من شهر نبود
چشم ها قعر گناه
گوش ها تیز به در
مرده ها بر سر راه

شهر من شهر نبود
زنده ها چون سگ هار 
همه یک مشت شغال 
مرده خواری قهار

شهر من شهر نبود
خانه ها حفره ی چاه
کافه ها بی بر و رو
آسمان بیوه ی ماه

شهر من شهر نبود 
گریه ها مویه ی ساد
گیسوان حبس ابد
عمری در حسرت باد

شهر من شهر نبود 
گوئرنیکای زمان
تابلویی جنس غبار
یک کوبیسم, بی دل و جان !
/ 0 نظر / 16 بازدید